POLİTİKAMIZ

TATAROĞLU   KAĞITÇILIK 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ,
 
TATAROĞLU KAĞITÇILIK,  çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte, faaliyet gösterdiği atık geri dönüşüm dalının lider kuruluşu olmak ve bunu sürekli geliştirmek hedefimizdir;
 • Müşteri istek ve beklentilerini doğru anlayarak eksiksiz yerine getirmek,
 • Çalışanların eğitimlerine önem vererek, bilgi ve becerilerini geliştirmek,
 • Müşteri beklenti ve şikayetlerini etkili ve verimli şekilde ele almak,
 • Tüm iş süreçlerinde verimliliği öne çıkarmak,
 • Doğal kaynakları, çevreyi korumak, kirliliği ve atıkları azaltmak, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapmak,
 • İşletmemizden etkilenen tüm gruplar ile verimli bir işbirliği içinde toplumun refahına katkıda bulunmak. Çevre ve ISG ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer zorunluluklara uyumu ve güncel takibini sağlamak,
 • Çevrenin ve doğal yaşamın gelişimini sürekli desteklemek,
 • Tüm işletmemizde risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemleri almak, dolayısıyla çalışanlarımızın,tüm ziyaretçi ve taşeronların iş yerindeki güvenliklerini maksimum seviyeye çıkarmak,
 • İşletmemizin tüm prosesleri için, sürekli ve ölçülebilir hedeflerle gelişmelere odaklanmak,
 • Gelişime ve değişime açık, çevreye ve topluma duyarlı bir şirket olmaktır.                    
 
 
Müşteri Odaklılık                                      
Kalite yönetim sistemimiz; müşteri isteklerinin tam olarak anlaşılması ve bu isteklere uygun olarak hizmetin gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu nedenle müşterilerimizin tatmin ve beklentilerini karşılayacak kaliteli hizmet üretmek firmamızın ana politikasıdır.
 
DEĞERLERİMİZ
 • Müşteri ve çalışanlarının güvenini kazanmak
 • Taahhütlerini zamanında  yerine getirmek
 • Sosyal sorumluluklarını sürdürülebilir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan “çevre bilinci” içerisinde  yerine getirmek
 • Çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak
 • İnovasyona açık olmak
 • ticari ahlak kurallarından taviz vermemek
 
Temel Değerler
 • Açıklık & şeffalık,
 • Verimlilik & tutumluluk,
 • İnsana saygı,
 • Sürekli gelişim ve değişime açıklık,
 • Dürüstlük & güvenilirlik,
 • Dakiklik & disiplin,
 • Ekip ruhu,
 • Çalışkanlık & özverilik,
 • Güler yüzlülük,
 • Başarı odaklı olmak,
 • Toplam kalite bilinci.
 
 • Kurum Kültürü
 • Müşteri odaklı yapılanma,
 • Çalışanların sürekli eğitim ve motivasyonu,
 • Hizmette, müşteri nezninde asgari bürokrasi,
 • Güçlü iletişim,
 • Çevreci anlayış,
 • En yeni teknolojileri kullanarak, üretim ve hizmet kalitesini artırarak sektörde ön sıralarda yerini korumak,
 • Demokrasinin mucize yaratan olguları, bireysel özgürlükler ve katı disiplin dengesine verilen önem.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Geri Kazanım Sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak Ambalaj Atıklarının Toplanıp Ayrılması ile ilgili konularda hizmet verirken, çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi  ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve  işbirliği içinde geliştirip koruyacağımızı, 
ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri doğrultusunda;ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensipleri olarak belirleyeceğimizi, 
belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı  
TAAHHÜT EDERİZ
 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
TATAROĞLU KAĞITÇILIK, hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek için, sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliğe açık, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı, insan kaynağını tercih ederek, ekip çalışmasında etkili, motive edilmiş bir organizasyon yapısı içerisinde, sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi destekleyerek, sektörde fark yaratan bir şirket olmayı insan kaynakları politikası olarak kabul etmiştir.
 
Genel
Firmamızda kalite yönetim sisteminin kurulması, etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanması ve denetlenmesi için gerekli olan insan kaynağı ihtiyaçları, “İdari İşler Birimi” tarafından  kurulmuş sistemle sağlanmaktadır.
 
Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim
Firmamızda kaliteyi etkileyen faaliyetleri uygulayan ve doğrulayan tüm personele ihtiyaç duydukları konularda eğitim imkânı sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın kalite bilinci ve verimliliklerinin yükseltilmesi, kalite anlayışına yönelmeleri, eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ile mümkündür. Bu amaçla firmamızda çalışanların yaptığı iş, öğrenim durumları, bugüne kadar aldıkları eğitimler ve tecrübeleri göz önüne alınarak eğitim faaliyetleri uygulanır. Eğitim ile ilgili genel ihtiyaçların belirlenmesi, planlaması, araştırılması, organizasyonun sağlanması, eğitimin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi “İnsan Kaynakları ve İdari İşler Birimi” tarafından sağlanır. Eğitim planı firma içi ve firma dışında gerçekleştirilecek eğitimleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Eğitim planına uygun olarak eğitimler yapılır. Ayrıca çalışanların ihtiyaç duydukları konularda plan dışı firma içi ve firma dışı eğitimler gerçekleştirilir.
 
Eğitim faaliyetleri ile uygulamaların organize edilmesi ile ilgili olarak tüm ayrıntılar “İnsan Kaynakları ve Yaşamsal Değerler Prosedür” ünde yer alır.
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
TATAROĞLU KAĞITÇILIK, Yürürlükte bulunan tüm iş sağlığı ve iş güvenliği kanun ve uygulamaları standartlarına erişip geçmeyi,
Çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği bilinci konusunda, en Yüksek profesyonel uygulamalar ile uyumlu olacak şekilde eğitimler vererek, gerek çalışırken gerekse iş dışında, çalışanlarımızın sahip olduğu iş güvenliği bilincini arttırmayı,
Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda müşterilerimizin sağlık ve güvenliğini gözetecek şekilde hizmet sunmayı iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak kabul etmiştir.